– jednooborová

 

PROFIL ABSOLVENTA – CÍLE STUDIA – ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

 

Profil absolventa:

Jednooborové bakalářské studium žurnalistiky je založeno na dvou základních principech:

  1. poskytnutí kvalitního vzdělanostního základu zejména humanitního a sociálněvědního charakteru
  2. poskytnutí komplexního vzdělání v oblasti žurnalistiky formou získání a osvojení praktických dovedností, které jsou nezbytné pro vykonávání žurnalistické profese;

Záměr reflektuje dynamický rozvoj techniky a technologií (především digitalizaci mediálního prostředí), a to jak přímo – důrazem na seznamování se s povahou a principy nových ICT, tak nepřímo – prostřednictvím implementace e-learningových metod a forem výuky. Současně reaguje i na proměnu požadavků na pracovníky médií (zejm. kumulace tradičních profesí – „píšící“ novinář dnes musí často zajistit i fotomateriál z jím pokrývané události, „digitalizovaný videožurnalista“ musí umět příspěvek připravit i natočit a sestříhat apod.).

Výsledkem studia by měl být profesně i všeobecně vzdělaný absolvent, schopný flexibilně reagovat na měnící se požadavky trhu práce a proměny mediálního prostředí, schopný porozumět sociálním, kulturním, politickým a ekonomickým jevům a procesům do té míry, aby je dokázal kvalifikovaně vyhodnotit a využít v rámci své profese.

Absolventy oboru by tak měli být praktikující žurnalisté s univerzálním všeobecným rozhledem a rozvinutými praktickými (profesními i technickými) kompetencemi. Obecně vzdělanostní složka oboru absolventa disponuje k navazujícímu magisterskému studiu, především na humanitně či sociálněvědně zaměřených oborech.

Absolvent oboru najde uplatnění především v tištěných médiích (novinách, časopisech, knižních nakladatelstvích), audiovizuálních (rozhlase a televizi) i internetových (on-line) médiích, a to na nejrůznějších pozicích, v privátním i veřejnoprávním sektoru.

Důraz na široké univerzální a aktuální vzdělání dává absolventovi oboru předpoklady pro úspěch v přijímacím řízení do navazujícího studia nejen humanitního či sociálněvědního zaměření nebo pro práci na pozicích vyžadujících dostatečný všeobecný vědomostní rozhled (např. v institucích veřejné správy apod.). 

>> studijní program
 

Cíle studia:

Vzhledem k aktuálním proměnám a předpokládané dynamice mediální sféry je cílem studia především poskytnout absolventovi:

  1. dostatečné penzum vědomostí umožňujících jak pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu příbuzných oborů, tak uplatnění na trhu práce ihned po absolutoriu
  2. dostatečnou šíři univerzálního vědění a kompetencí, které umožní jeho následnou adaptaci v aktuálních podmínkách pracovního trhu
  3. speciální kompetence umožňující již během studia hlubší profilaci/specializaci v rámci několika oblastí, a to jak profesně-technických, tak tematických, které umožní jeho zvýhodnění na pracovním trhu.

Šíře takto nastolených požadavků s sebou nese zvýšené nároky na studium tak, aby jeho absolventy připravilo pro výkon dané profese. Jejich naplnění je zajištěno vzájemnou provázaností ve třech základních rovinách:

  1. široký všeobecný vědomostní základ odpovídající vzdělání univerzitního typu a zahrnující nejen společenskovědní a humanitní disciplíny (sociologie, politologie, historie, právo apod.) a akcentující i aktuální problematiku (EU, politický systém ČR, environmentalismus, apod.)
  2. obecná žurnalistická kompetence (zpravodajství, publicistika) a žurnalistická tematická specializace (politická, kulturní aj.), podpořená kursy uvádějícími do daných problematik (politologie, ekonomie, přírodní vědy, estetika a uměnověda, zdravotnictví).
  3. profesní žurnalistické kompetence (fotožurnalistika, tv žurnalistika apod.)

Studium je koncipováno jako strukturovaný celek, který poskytuje základní vědomostní rámec (daný univerzitním charakterem studia), obecné i specializované žurnalistické kompetence a umožňuje rozvoj a posilování praktických dovedností. Studijní plán proto staví na několika liniích, jejichž jednotlivé stupně na sebe postupně navazují a dosažené znalosti prohlubují a rozvíjejí. 
 
  

Zabezpečení studijního programu

Přímo v prostorách katedry jsou studentům přístupná dvě počítačové učebny s kapacitou 20 a 10 počítačů připojených na internet (přes IP adresu je také odsud zajištěn přístup do on-line databází) a multifunkční multimediální studio pro výuku praktických kursů (práce s TV, rozhlasovou, DTP, fotografickou a výpočetní technikou).

 

Comments are closed.