– dvouoborová

 

PROFIL ABSOLVENTA – CÍLE STUDIA – ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

 

Profil absolventa:

Bakalářské dvouoborové studium žurnalistiky je (v souladu s obecnou tendencí směřování bakalářských oborů) zaměřeno především na osvojení dovedností orientovaných na praxi. V případě oboru Žurnalistika je proto důraz kladen na vzdělávání budoucích pracovníků v médiích a to v rozšířeném rámci spolu s dalším studijním oborem.

Dvouoborové bakalářské studium žurnalistiky je založeno na dvou základních požadavcích:

 1. poskytnutí komplexního vzdělání v oblasti žurnalistiky formou získání a osvojení praktických dovedností, které jsou nezbytné pro vykonávání žurnalistické profese;
 2. získání vzdělání ve druhém studovaném oboru (dle nabídky FF UP) s možností uplatnění těchto poznatků v rámci vykonávané žurnalistické profese, nebo naopak být odborníkem v daném oboru s příslušnou žurnalistickou kompetencí.

Absolvent by měl disponovat dostatečným penzem základních dovedností ze všech oblastí mediální produkce, ale také být v nadstandardní míře kompetentní v rámci konkrétní specializace (fotožurnalista, rozhlasový žurnalista apod., případně jejich kombinací).

Tento záměr je zajištěn vzájemnou provázaností ve čtyřech rovinách:

 1. obecná žurnalistická kompetence (úvod do žurnalistiky, zpravodajství, publicistika)
 2. specializační žurnalistická kompetence (fotožurnalistika, tv žurnalistika apod.)
 3. žurnalistická tematická specializace (politická, kulturní apod.)
 4. obecně tematická specializace, která je dána:
 • využitím poznatků z druhého oboru
 • nabídkou řady volitelných disciplín    

 

Cíle studia:

Koncepce studia odpovídá dvouoborovému modelu, který by měl vést k vysokoškolskému vzdělání absolventa v libovolné oblasti a k získání odborné kompetence potřebné pro aplikaci příslušného oboru v podmínkách soudobé informační společnosti a mediální komunikace.

V konkrétní podobě je studium koncipováno s ohledem na:

 • rozvoj logického, analytického a kritického myšlení (úvod do studia komunikace, úvod do filosofie, základy sociologie, základy přírodních věd, základy logiky pod.)
 • rozvoj komunikačních dovedností, obecných i oborově specializovaných (komunikační dovednosti pro žurnalisty, sociální komunikace, pragmatika, rétorika, moderování apod.)
 • rozvoj jazykových kompetencí (v rodném i světovém jazyce) a stylistických dovedností (současný český jazyk, stylistika, pravopisné praktikum, cizí jazyk apod.)
 • rozvoj dovedností při vyhledávání a zpracovávání informací (zdroje žurnalistických informací, aktuální otázky žurnalistiky, základy žurnalistických profesí apod.)
 • rozvoj konkrétních oborových dovedností (práce s technikou, profesní rutiny), včetně soustavného posilování obecných kompetencí v oblasti hardwaru i softwaru a informačních technologií (všechna praktika a na ně navazující workshopy, jednotlivé žurnalistické specializace, elektronické publikační systémy, tvorba www stránek, digitální fotografie apod.)
 • rozvoj samostatnosti i koordinace a kooperace při práci v týmu (všechna praktika a na ně navazující workshopy, základy managementu, komunikační dovednosti pro žurnalisty apod.)
 • strukturované rozšiřování vzdělání v řadě oblastí spojených se společenským životem a vedení k jejich soustavnému sledování, od ekonomiky, politiky, kultury až po vědu a sport (základy ekonomie, základy politologie, základy přírodních věd, základy obecné estetiky, žurnalistické specializace apod.)
 • posílení odpovědnosti a vědomí o specifikách a problematičnosti právního a etického rámce žurnalistiky (etika v žurnalistice, základy práva, média a právo) 

 

Zabezpečení studijního programu

Přímo v prostorách katedry jsou studentům přístupná dvě počítačové učebny s kapacitou 20 a 10 počítačů připojených na internet (přes IP adresu je také odsud zajištěn přístup do on-line databází) a multifunkční multimediální studio pro výuku praktických kursů (práce s TV, rozhlasovou, DTP, fotografickou a výpočetní technikou).

Comments are closed.