Mediální studia (Mgr.)

brand_medialky_cut

KDO?

Nejlepším předpokladem pro studium je absolvování bakalářského studia v některém z oborů:

 • humanitních
 • sociálněvědních
 • filologických
 • uměnovědných

Mediální studia však mohou díky jejich rozmanitosti a interdisciplinaritě studovat i absolventi a absolventky mnoha dalších bakalářských oborů (např. přírodovědných, ekonomických, technických, uměleckých), kteří chtějí své znalosti uplatnit při studiu médií. Požadován je především zájem o problematiku médií a motivace ke studiu. Od zájemců se však již předpokládá určitá míra vědění, která odpovídá bakalářskému stupni sociálněvědně / humanitně orientovaných oborů.

Mediální studia jsou realizována jako prezenční navazující magisterský obor, nabízený ve dvou možných variantách studia:

 • jednooborově – obor se studuje samostatně, není potřeba jej kombinovat s jinými obory.
 • dvouoborově (s neomezenou kombinovatelností v rámci UP) – v této variantě lze obor Mediální studia kombinovat se všemi dvouoborovými studijními programy na Univerzitě Palackého. Z nabídky Filozofické fakulty UP lze kombinovat např. s obory:
  • humanitními a sociálněvědnými obory (Kulturální studia, Obecná lingvistika, Filosofie, Judaistika: Dějiny a kultura Židů)
  • filologickými obory (Česká / Anglická / Francouzská / Italská / Japonská / Německá / Nizozemská / Polská / Portugalská / Ruská / Španělská / Ukrajinská filologie)
  • uměnovědnými obory (Filmová věda, Muzikologie)

Stejně jako další obory dvouoborového studia zajišťované FF UP jsou i Mediální studia kombinovatelná bez omezení se všemi obory z nabídky pro dvouoborová studia na PdF, CMTF a FTK UP (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru) – viz vyhledávač studijních oborů.

CO?

letak_medialky_JPG_cutMediální studia na FF UP jsou zajímavý a aktuální interdisciplinární obor, který umožňuje získat nové a rozmanité poznatky, prohloubit dosavadní znalosti, lépe porozumět principům fungování médií a osvojit si nástroje jejich analýzy. Zkoumá, jak důležitou roli ve vývoji naší kultury média hrála, jaké postavení v dnešní době zaujímají a jak se proměňují, jestli a nakolik působí na samotné jedince nebo jaký vliv mají na celou společnost. Zároveň připravuje studenty na budoucí praxi a nabízí jim studijní stáže v partnerských institucích (např. v České televizi, týdeníku A2 nebo agentuře Media Tenor).

Základní kurzy se zaměřují na ucelený kontext vědění z oblasti mediálních studií dle světových parametrů.
Volitelné kurzy jsou orientovány na soustavnější a hlubší studium v jedné či více specifických oblastech zájmu mediálních studií.

Struktura studia:

 • teorie mediální komunikace
 • analytické kursy
 • historie a současnost médií
 • sémioticko-komunikační rámec
 • kontexty mediální produkce (kulturální, socioekonomický, politický, filosofický, historický)

Vedle kursů, které jsou věnovány základním problémům teorie mediální komunikace a možnostem její analýzy (kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu), je možné si volit semináře a přednášky na témata jako:

 • chování publik
 • jazyk v médiích
 • audiovize
 • nová média a kyberkultura
 • populární kultura (Comics nebo TV studies)
 • genderové aspekty médií
 • historické proměny médií
 • aktuální otázky médií apod.

PO STUDIU?

Naši absolventi a absolventky nacházejí zaměstnání na různých pozicích v oblasti:

 • médií
 • výzkumných agentur
 • tiskových a komunikačních oddělení
 • vědy
 • vzdělávání
 • sektoru nevládních organizací
 • státní správy a samosprávy

Šíře, rozmanitost a hloubka studia poskytuje všem studentům flexibilitu a vybavuje je kompetencemi snadno uplatnitelnými na současném trhu. Absolventi a absolventky oboru Mediální studia budou univerzitně vzdělaní odborníci, disponující dostatečně komplexním a zároveň specializovaným interdisciplinárním věděním o problematice medií. Koncepce oboru jim umožňuje najít široké uplatnění, jak při nejrůznějších teoretických reflexích dané problematiky, tak v rovině praktické při aplikaci a výzkumu.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Podmínky přijetí:

 • Vypracování záměru projektu, jehož smyslem je především prokázání zájmu o zvolenou problematiku, schopnosti uvažovat v souvislostech a reflexe základních předpokladů ke studiu. (Předložený projekt není zadáním budoucí magisterské diplomové práce a nijak s ní nesouvisí.)
  Formulář projektu zde. Projekt je nutné zaslat do 30. 5.:
 1. v tištěné verzi na adresu studijního oddělení FF UP (proklik) (na obálku napište pod svou zpáteční adresu „Záměr projektu k přijímacímu řízení“ a název oboru, na který se hlásíte).
 2. v elektronické verzi na adresu prihlasky@upmedia.cz (soubor pojmenujte ve tvaru „Prijmeni_jmeno-Zamer_projektu_prijimaci_zkouska_mgr_studium“ a do předmětu e-mailu napište totéž bez podtržítek).
 • Osobní pohovor, který je zaměřen především na zjištění motivace ke studiu zvoleného oboru, dosavadní studium uchazeče nebo uchazečky a na rozpravu nad záměrem projektu. Ve výhodě budou ti uchazeči, kteří během přijímacího pohovoru prokážou zájem o studovaný obor např. tím, že předloží bakalářskou (nebo seminární) práci vztahující se k oboru, případně budou schopni se prezentovat četbou odborné literatury vztahující se k tématům mediálních studií.

Bez projektu nebude uchazeč k ústní přijímací zkoušce do magisterského studia uvedených oborů připuštěn!

Informace k e-přihlášce jsou dostupné zde. Termín podání přihlášky: nejpozději do 28. února.

Pro upřesnění představy o oboru doporučujeme např. publikace:

 • REIFOVÁ, Irena a kol: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004
 • JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: Masová média. Praha: Portál 2009
 • McQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Portál: Praha 2009

play_medialky

Comments are closed.