Mediální a kulturální studia (Ph.D.)

Doktorský studijní program (DSP) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti mediálních a kulturálních studií. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia je 4 roky, studium je nabízeno ve formě prezenční (interní) i kombinované (externí). Studenti prezenční formy DS pobírají měsíční stipendium.

Studium se realizuje formou seminářů. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušku ze světového jazyka, zkoušku z filosofie a další dílčí zkoušky z daného oboru. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

Další informace k doktorskému studiu na FF UP zde.

Informace o přijimacím řízení zde. (Případné dotazy další směřujte na dsp@upmedia.cz.)

Koncepce DSP oboru Mediální a kulturální studia je strukturována tak, aby studium umožnilo vysoce odborné zkoumání jak obecných trendů a procesů mediální kultury, tak jednotlivých dílčích fenoménů a témat v současném kontextu (determinovaném vztahem média – kultura) z pozice komplexního epistemologického ukotvení.

K naplnění tohoto cíle je potřebný teoretický, analytický a epistemologický rámec poskytovaný prostřednictvím tří základních předmětů (oborové přednášky povinné), společných pro všechny studenty. Tyto předměty zajistí komplexní vhled do problematiky mediálních a kulturálních studií, především kritický epistemologický rámec pro porozumění historii a současné podobě mediální kultury, akcentující kulturně determinované procesy mediace a propojující aspekty kulturně/socio-technických procesů s procesy symbolickými.

Dalšími povinnými předměty předepsanými pro DSP fakultními regulemi jsou Filosofie a Cizí jazyk.

Na povinné navazují předměty specializační (oborové přednášky volitelné), které studentům umožňují profilaci podle zaměření jejich badatelské orientace.

Vzhledem k dominantně výzkumné orientaci doktorského studia oboru probíhá jeho výrazná část formou samostatné vědecké práce pod dohledem školitele (publikování, zahraniční stáže, účast na konferencích, grantová činnost atd.).

Struktura studia

Rámcová struktura studijního plánu doktorského studia na FF UP je určeno celofakultně a má povahu modulárního studia, přičemž v rámci každého z modulů jsou předepsány minimální počty kreditů (pro prezenční a kombinovanou formu studia*), které je nutno pro absolvování studia získat.

Studijní plán se tak skládá z následujících částí:

1. vědeckovýzkumný modul:

a. oborové a metodické předměty** [kreditní limit (minimum): 65]

b. publikační aktivita [kreditní limit (minimum): 30 (platí pro prezenční i kombinované studium)]

c. zahraniční zkušenosti [kreditní limit (minimum): 5 (platí pro prezenční i kombinované studium)]

2. modul oborové specializace

a. volitelné předměty oboru [kreditní limit (minimum): 10 (platí pro prezenční i kombinované studium)]

b. interdisciplinární předměty*** [kreditní limit (minimum): 10 (platí pouze pro prezenční studium)]

3. modul tzv. soft skills*** [kreditní limit (minimum): 5 (platí pro prezenční i kombinované studium)]

4. pedagogický modul [kreditní limit (minimum): 20 pro prezenční / 5 pro kombinované studium]

5. disertační modul [kreditní limit (minimum): 80 (platí pro prezenční i kombinované studium)]

* Počet kreditů stanovený jako minimální je pro studenta obligatorní. V některých modulech je možno dosáhnout vyššího počtu kreditů, konkrétní volba způsobu dosažení předepsaného celkového počtu kreditů (240) tak umožňuje studentovi sestavit svůj individuální studijní plán podle jeho preferencí větším počtem kreditů v rámci 1.b, 1.c., 4.
** V rámci tohoto modulu je fakultou předepsána povinnost absolvovat předměty Filosofie pro doktorandy 1,2 a Cizí jazyk pro DSP. Realizace těchto předmětů je zajišťována příslušnými pracovišti fakulty.
*** Předměty zařazené do těchto modulů/skupin jsou vypisovány fakultou z nabídky jednotlivých kateder realizujících DSP.

Témata disertačních prací navržená členy oborové rady (jde o rámcová témata, která je nutno na základě konzultace s příslušným školitelem specifikovat).
Předpokládá se, že uchazeč v rámci badatelského záměru nabídne vlastní téma (a případě specifického tématu může oborové radě i navrhnout kvalifikované školitele).

 • Filosofie nových médií
 • Sociální konstrukce reality ve zpravodajství
 • Intertextualita a nová média
 • Proměny veřejného prostoru a jeho (re)prezentace v médiích/kultuře
 • Epistemologie nových médií – aspekty současné mediální kultury
 • Možné světy (televizního/novinového/internetového) zpravodajství
 • Historické kořeny globálních problémů (migrace, střet civilizací apod.)
 • Percepce antiky v populární kultuře
 • Vztah kreativity a obraznosti
 • Narativ a fikční světy v nových médiích
 • Literární komunikace v multimediální době
 • Teoretizace populární kultury: Je populárnost otázkou anatomie textu či recepčního kontextu?
 • Aktuální trendy kulturálních studií
 • Konstrukce identit (etnických/genderových apod.) v mediální kultuře
 • Hermeneutika medializace kultury
 • Mediální kultura perspektivou historie

 • Přijímací řízení bude probíhat formou rozpravy nad badatelským záměrem, který uchazeč o studium zašle do 30.4.2014.
  Badatelský záměr (rozsah do 3 normostran) by měl obsahovat:
  –         vymezení výzkumného tématu disertační práce a cíle výzkumu
  –         přehled dosavadního bádání k tématu
  –         metodologický přístup
  –         očekávaný přínos výzkumu
  –         základní bibliografie

  Comments are closed.