Přijímací řízení

Studium_komunikace_kultury_medii

Informace o přijímacím řízení na jednotlivé obory najdete ve vyhledávači studijních oborů na webových stránkách UP, konkrétně pro jednotlivé obory realizované na KMKSŽ FF UP na následujících odkazech:

 • doktorský studijní program oboru Mediální a kulturální studia

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UP v bakalářském a magisterském studiu, včetně termínů apod., pak najdete na této adrese.

E-přihláška a informace potřebné k jejímu podání jsou dostupné zde. Přihlášky je třeba podávat nejpozději do 28. února.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE o konkrétní podobě přijímacích zkoušek na jednotlivé obory:

Žurnalistika (Bc.)

Přijímací zkoušky jsou realizovány formou dvojího písemného testu:

1. testu studijních předpokladů (TSP) s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Bližší informace a vzorový test najdete zde.

2. oborového test s důrazem na orientaci v domácím mediálním prostředí, především:

OT – Oborový test s důrazem na orientaci v domácím mediálním prostředí, především:
– základní přehled o elektronických médiích (stěžejní zpravodajské/publicistické/diskusní pořady, sport, kultura, osobnosti televizní obrazovky a rozhlasového éteru apod.)
– základní přehled o tištěných titulech (které noviny a časopisy vycházejí v ČR, jejich pravidelné rubriky, zaměření atd.)
– základní přehled o relevantních zpravodajských serverech (idnes.cz, novinky.cz atd.) i oborových webech (Mediamania, Mediaguru atd.)
– přehled v oblasti historie, základy společenských věd (např. základy politologie a práva) a kultury na středoškolské úrovni
– test rovněž prověří jazykové znalosti, vyjadřovací a formulační schopnosti uchazečů.
  • základní přehled o elektronických médiích (stěžejní zpravodajské/publicistické/diskusní pořady, sport, kultura, osobnosti televizní obrazovky a rozhlasového éteru apod.)
  • základní přehled o tištěných titulech (které noviny a časopisy vycházejí v ČR, jejich pravidelné rubriky, zaměření atd.)
  • základní přehled o relevantních zpravodajských serverech (idnes.cz, novinky.cz atd.) i oborových webech (Mediamania, Mediaguru atd.)
  • přehled v oblasti historie, základy společenských věd (např. základy politologie a práva) a kultury na středoškolské úrovni
  • test rovněž prověří jazykové znalosti, vyjadřovací a formulační schopnosti uchazečů.

POZOR! V rámci dvouoborového studia, kde může uchazeč volně kombinovat z bohaté nabídky oborů na UP, může dojít k situaci, že si uchazeč vybere obory, z nichž každý má jinou podobu přijímacích zkoušek. Proto je tak důležité seznámit se s podmínkami přijímacího řízení a přijímacích zkoušek velmi pozorně! Více informací najdete zde.

Mediální studia (Mgr.)

Přijímací zkoušky jsou realizovány ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu (formulář pro jeho vypracování viz níže). Pohovor je zaměřen na uchazečovu dosavadní profilaci (studovaný bakalářský obor), motivaci ke studiu oboru Mediální studia a předmět jeho zamýšlené profilační oblasti (specializační linie, téma diplomové práce apod.), případně na jeho další zaměření. V průběhu pohovoru musí uchazeč prokázat především aktivní zájem o problematiku médií se zřetelem k širšímu interdisciplinárnímu kontextu.

Ve výhodě budou ti uchazeči, kteří během přijímacího pohovoru prokáží zájem o studovaný obor např. tím, že předloží bakalářskou (nebo seminární) práci vztahující se k oboru, případně budou schopni se prezentovat četbou odborné literatury vztahující se k tématům mediálních studií.

Pro upřesnění představy o oboru doporučujeme např. publikace:

Kulturální studia (Mgr.)

Přijímací zkoušky jsou realizovány ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu (formulář pro jeho vypracování viz níže). Pohovor je zaměřen na uchazečovu dosavadní profilaci (studovaný bakalářský obor), motivaci ke studiu oboru Kulturální studia a předmět jeho zamýšlené profilační oblasti (specializační linie, téma diplomové práce apod.), případně na jeho další zaměření. V průběhu pohovoru musí uchazeč prokázat především aktivní zájem o problematiku kultury se zřetelem k širšímu interdisciplinárnímu kontextu.

Ve výhodě budou ti uchazeči, kteří během přijímacího pohovoru prokáží zájem o studovaný obor např. tím, že předloží bakalářskou (nebo seminární) práci vztahující se k oboru, případně budou schopni se prezentovat četbou odborné literatury vztahující se k tématům kulturálních studií.

Pro upřesnění představy o oboru doporučujeme např. publikace:

Záměr projektu (formulář ke stažení zde), stejně jako rozprava nad ním, mají ověřit předpoklady uchazeče k navazujícímu magisterskému studiu v uvedených oborech. (Předložený projekt není zadáním budoucí magisterské diplomové práce a nijak s ní NUTNĚ nesouvisí!!!) Vypracováním projektu uchazeč prokazuje, že umí formulovat problém/výzkumnou otázku, umí najít příslušnou literaturu atd. Rovněž dává uchazeč projektem najevo, co ho na oboru zajímá nejvíce, což je určující pro průběh pohovoru.

Záměr projektu uchazeč zašle nejpozději do 30. 5.:

 1. v tištěné verzi na adresu studijního oddělení FF UP

(na obálku napiště pod svou zpáteční adresu „Záměr projektu k přijímacímu řízení“ a název oboru, na který se hlásíte);

 1. v elektronické verzi na adresu prihlasky@upmedia.cz

(soubor pojmenujte ve tvaru „Prijmeni_jmeno-Zamer_projektu_prijimaci_zkouska_mgr_studium“ a do předmětu e-mailu napište totéž bez podtržítek)

Bez projektu nebude uchazeč k ústní přijímací zkoušce do magisterského studia uvedených oborů připuštěn!

Mediální a kulturální studia (Ph.D.)

Vzhledem k badatelské orientaci doktorského studia nemá přijímací zkouška primárně charakter testování znalostí (které se předpokládají), ale schopnosti jejich využití pro formulaci, vypracování a obhajobu navrhovaného řešení samotného projektu badatelského záměru. Přijímací řízení probíhá formou rozpravy nad badatelským záměrem, který uchazeč zašle do 30. 4. spolu s přihláškou. Badatelský záměr (rozsah do 3 normostran) by měl obsahovat:

 • vymezení tématu navrhované disertační práce a jejích cílů,
 • přehled dosavadního bádání k tématu,
 • metodologický přístup,
 • očekávaný přínos,
 • základní bibliografii.

Uchazeč musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně (ne nutně již v době konání přijimacího řízení, ale nutně v době zápisu), nejlépe humanitního nebo sociálněvědního směru.

(O studium se mohou ucházet i zájemci z jiných oborů, musí však prokázat dostatečnou orientaci v oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd. V případě zájmu jim bude umožněno absolvování kursů z oblasti mediálních a kulturálních studií, které katedra realizuje v rámci magisterského stupně, a takto si doplnit další znalosti z dané oblasti. Případné absolvování těchto kursů se však nezapočítává do předmětů, které je nutno absolvovat v rámci doktorského studia.)

V rámci přijímacího řízení musí uchazeč prokázat:

 • dostatečnou orientaci v oblasti teorie a metodologie sociálních a humanitních věd na úrovni ukončeného vzdělání magisterského stupně,
 • znalost minimálně jednoho světového jazyka,
 • předpoklady pro další primárně badatelsky orientované studium.

Případné dotazy směřujte na dsp@upmedia.cz.

Přihlášku je třeba odeslat do 30. 4.

Comments are closed.