Diplomové práce

_

Navrhovaná témata prací >>

_

Projekt bakalářské/magisterské diplomové práce

V souladu se Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana č. 02/2007 je součástí státní závěrečné zkoušky písemná kvalifikační práce.
Předpokladem zadání bakalářské diplomové práce a magisterské diplomové práce (dále DP) je předložení projektu práce, který má prokázat vhodnost jak studentem zvoleného tématu, tak navrhovaného způsobu jeho zpracování pro DP, a napomoci studentovi při práci na DP.

V projektu student specifikuje téma své kvalifikační práce, nastíní z jaké pozice bude k problematice přistupovat, navrhne základní postup a časový harmonogram, v jakém bude zvolenou problematiku řešit.
Součástí projektu musí být i odůvodnění výběru zvoleného tématu a jeho přínos pro studium. Předpokládá se relevance zvoleného tématu k oboru studia. Součástí projektu musí být seznam odborné literatury (nejméně 7 titulů) relevantní ke zvolenému tématu, kterou student/ka použije při zpracovávání práce. Seznam literatury musí splňovat platné citační normy pro bibliografické odkazy.
Projekt je nezbytné předem konzultovat s předpokládaným vedoucím práce, kterého student/ka požádá o vedení práce na vybrané téma.

Uchazeč zpracuje projekt do standardizovaného formuláře (vyplněním šedě zvýrazněných textových polí). Formulář je dostupný na webových stránkách katedry v sekci písemné práce. Jednotlivé části projektu vyplníte kliknutím kurzorem na šedě zvýrazněné textové pole, čímž jej aktivujete a otevřete pro zápis.

Projekt musí být odevzdán ve dvojím provedení:
1) zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu projekty@upmedia.cz a do předmětu napsat „projekt BDP – jméno příjmení“ nebo „projekt MDP – jméno příjmení“
2) dodán na sekretariát katedry v tištěné podobě

Vyplněný projekt musí být ve výše uvedených provedeních doručen v termínu uvedeném v harmonogramu příslušného studijního roku.

Vedení katedry žurnalistiky jednotlivé projekty posoudí  a rozhodne o jejich přijetí. Projekty nedostatečně zdůvodněné, nesprávně formulované či na nevhodně zvolená témata budou studentům vráceny k přepracování. Projekty, jejichž vedení není předem dohodnuto s vybraným vedoucím práce (z řad členů katedry nebo externích spolupracovníků, kteří svým podpisem vedení práce potvrdí), nebudou akceptovány. V případě, že student navrhuje za vedoucího své práce někoho jiného než člena KŽ, musí doložit jeho kvalifikaci a vztah k tématu – tento návrh podléhá schválení vedení KŽ.
Gramatická a stylistická správnost projektu je považována za samozřejmost. Nedostatečná jazyková úroveň projektu je dostatečným důvodem k jeho nepřijetí.

Zadání DP student vyplní až po schválení svého projektu katedrou a odevzdá jej nejpozději do data daného harmonogramem pro příslušný akademický rok na studijní oddělení FF UP.
Nelze odevzdat zadání DP na téma, které nebylo katedrou schváleno! I v případě, že by tak student učinil, jeho práce nebude následně přijata k obhajobě.

>> formulář projektu ke stažení: BDP/MDP

Obligatorní kritéria pro vypracování DP:

1. formální náležitosti:

 • čestné prohlášení (v čestném prohlášení musí být uvedeno, že autor vypracoval text samostatně, uvedl všechnu použitou literaturu a další zdroje, explicitně uveden přesný počet znaků (vč. mezer)) !!! – odhalené plagiování bude automaticky bráno jako důvod pro odmítnutí práce a může vést k vyloučení studenta ze studia
 • název v českém a anglickém jazyce
 • abstrakt v českém a anglickém jazyce
 • klíčová slova v českém a anglickém jazyce
 • vložené CD s textem práce (resp. DVD v případě, že práce obsahuje rozsáhlejší přílohy) ve formátu .doc jako základním (další /.pdf apod./ možný)

2. formát textu:

 • typ písma (font): times new roman
 • velikost písma: 12
 • řádkování: 1,5
 • zarovnat do bloku
 • nevynechávat řádky, ale dělat odstavce

3. požadovaný rozsah – minimální počet znaků (včetně mezer, bez příloh):

 • bakalářská diplomová práce: 72.000 znaků
 • magisterská diplomová práce: 144.000 znaků

4. způsob odkazování a citací:

 • odpovídajicí normě ISO 690 (viz např. Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Knihař, Brno 2002, s. 31 – 53.)

POZOR: Při vypracovávání diplomové práce dbejte disciplinárního řádu FF UP, který je doplněním disciplinárního řádu UP a studijního a zkušebního řádu UP. Plagiátorství apod. není tolerováno a může vést nejen k nedoporučení diplomové práce k obhajobě, ale i k vyloučení ze studia!

>> pokyny pro diplomanty

Kritéria pro hodnocení:

Práce musí splňovat následující kritéria. Podle nich jsou potom písemné práce hodnoceny v posudcích vedoucího práce a oponenta.

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

1. Znalost literatury k tématu = znalost odborných zdrojů, relevantních tématu práce; schopnost práce s nimi. (Souvisí s hodnocením podle kritéria 3.)
2. Vymezení tématu a formulace cílů práce = explicitní a přesné vymezení zvoleného tématu, které odpovídá rozsahu daného typu práce; jednoznačná a relevantní formulace hlavního a dílčích cílů práce.
3. Použití relevantních zdrojů a dostatečný počet odkazů; správně vedený vědecký aparát = schopnost využití odborných zdrojů, relevantních pro dané téma práce a adekvátní provázání se zdrojovými tezemi a daty. Součástí tohoto kritéria je i hodnocení ostatních náležitostí odborného textu (práce s odkazy a citacemi, bibliografické údaje, atd.)
4. Logická výstavba práce a strukturace textu = schopnost vytvoření textu v souladu s formulovanými cíli práce, členění textu na kapitoly a podkapitoly, provázání jednotlivých částí práce.
5. Volba a použití adekvátní metodologie = schopnost zvolit metodologický koncept odpovídající povaze zkoumané problematiky a relevantní zdůvodnění jeho volby.
6. Dostatečná analýza problému = práce odpovídá na všechny otázky, vyplývající z hlavního i dílčích cílů práce; daná problematika je řešena dostatečně komplexně a nespočívá pouze v „povrchní“ deskripci, případně prosté kompilaci všeobecně známých poznatků.
7. Ucelené shrnutí výsledků práce a korektně formulovaný závěr = schopnost přehledně shrnout veškeré dílčí závěry a výsledky práce, které mají dostatečnou oporu v samotném textu. Naznačení dalších možností využití výsledků předkládané práce. Vyhnutí se nepodloženým závěrům a neopodstatněným spekulativním tvrzením.
8. Jazyková úroveň textu (stylistická a gramatická) = vypracování stylisticky precizního textu odpovídajícího standardům odborného funkčního stylu. Součástí hodnocení je i jazyková správnost (jazyk práce musí být v souladu s jazykovou normou).

MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

1. Znalost literatury k tématu, použití relevantních zdrojů a dostatečný počet odkazů; správně vedený vědecký aparát = znalost odborných zdrojů, relevantních tématu práce; schopnost práce s nimi; schopnost využití odborných zdrojů, relevantních pro dané téma práce a adekvátní provázání se zdrojovými tezemi a daty. Součástí tohoto kritéria je i hodnocení ostatních náležitostí odborného textu (práce s odkazy a citacemi, bibliografické údaje, atd.)
2. Charakter tématu, vymezení tématu a formulace cílů práce = explicitní a přesné vymezení zvoleného tématu, které odpovídá rozsahu daného typu práce; jednoznačná a relevantní formulace hlavního a dílčích cílů práce; součástí tohoto hodnotícího kritéria je i zohlednění míry obtížnosti zvoleného tématu, případně jeho novosti, aktuálnosti apod.
3. Logická výstavba práce a strukturace textu = schopnost vytvoření textu v souladu s formulovanými cíli práce, členění textu na kapitoly a podkapitoly, provázání jednotlivých částí práce.
4. Volba a použití adekvátní metodologie = schopnost zvolit metodologický koncept odpovídající povaze zkoumané problematiky a relevantní zdůvodnění jeho volby.
5. Kritická reflexe zdrojů = schopnost kritického hodnocení odborných zdrojů, srovnání různých přístupů a zdůvodněná volba vhodného přístupu pro řešení dané problematiky.
6. Dostatečná analýza problému = práce odpovídá na všechny otázky, vyplývající z hlavního i dílčích cílů práce; daná problematika je řešena dostatečně komplexně a nespočívá pouze v „povrchní“ deskripci, případně prosté kompilaci všeobecně známých poznatků.
7. Ucelené shrnutí výsledků práce a korektně formulovaný závěr = schopnost přehledně shrnout veškeré dílčí závěry a výsledky práce, které mají dostatečnou oporu v samotném textu. Naznačení dalších možností využití výsledků předkládané práce. Vyhnutí se nepodloženým závěrům a neopodstatněným spekulativním tvrzením.
8. Jazyková úroveň textu (stylistická a gramatická) = vypracování stylisticky precizního textu odpovídajícího standardům odborného funkčního stylu. Součástí hodnocení je i jazyková správnost (jazyk práce musí být v souladu s jazykovou normou).

hodnotící formulář (pro vedoucího a oponenta):

 • bakalářská DP >>
 • magisterská DP >>

Comments are closed.